До канікул
Офіційні посилання
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Концепція науково-педагогічного проекту “Росток” базується на принципах:

особистісного підходу до учня, вчителя, батьків потребує розглядати кожну людину як неповторну унікальну особистість, постійно розкривати і підкреслювати її досягнення в навчально-виховному процесі;

системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;

екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини у природі;

єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти як космополітичним, так націоналістичним збоченням в навчально-виховному процесі;

пріоритету розвиваючого навчання та виховання стверджує безпосередній вплив навчання, виховання на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються у зміст освіти – це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;

пріоритету творчої діяльності обумовлює необхідність створення технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;

додатковості потребує, щоб нові технології, методики, навчальні посібники, підручники, становили єдиний навчально-виховний комплекс, який поєднує суспільно-гуманітарний, природничий, екологічний, художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу;

інтеграції поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей “Росток”.

Суть досліду:

Ця інноваційна програма піготовки учнів до логічного сприйняття навчального матеріалу, яка дозволяє учням самостійно прогнозувати рішення, встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки.

 

Актуальність дослідження:

 

Прогресивний розвиток українського суспільства потребує глибоких змін в становленні національної освіти. Згідно Закону України про освіту, одними з принципів її розбудови є створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини, гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських цінностей. Тому особливу АКТУАЛЬНІСТЬ набуває проблема розробки та створення розвиваючих освітніх програм, які б відповідали принципам єдності і наступності системи освіти, а також безпереривності і різноманітності. У сучасній освіті розвиваються плідні процеси гуманітарізації, інтеграції, екологізації, гармонійного поєднання загальнолюдських духовних цінностей з національним характером освіти. Розвиток цих процесів потребує їх практичного втілення у зміст та методи навчання.
На сьогоднішній день існує гостра потреба у підручниках та навчальних посібниках, які б мали гуманний, розвивальний характер, формували творчу особистість. Тому сьогодні виникає проблема апробації нових інноваційних педагогічних технологій, направлених на розвиваюче навчання.
Одним з варіантів такої технології є комплексна програма розвитку дітей “Росток”.

 

Мета дослідження:

 

Створити необхідні психологічні та педагогічні умови для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної культурної особистості громадянина України за допомогою програми “Росток”.

 

Завдання дослідження:


 • наукові дослідження та реалізація в змісті освіти, принципів гуманітаризації, інтеграції, екологізації, розвиваючого навчання;
 • апробація створеної концепції програми “Росток” та її подальше вдосконалення;

 • пошук та обгрунтування інтегруючих засад для створення цілісної системи предметів у початковій та середній школі;

 • розробка та апробація робочого навчального плану та програм окремих навчальних предметів так, щоб вони складали цілісну інтегровану, екологізовану, розвиваючу систему;

 • апробація існуючих та розробка нових педагогічних технологій, які відповідають принципам та змісту програми;

 • пошук нового типу підручника та навчального посібника, адекватного поставленим у програмі завданням, апробація існуючих посібників для учнів в межах програми;

 • розробка та апробація методичних рекомендацій для вчителів, які відображуватимуть новизну змісту та технології навчання за програмою “Росток”;

 • підготовка та перепідготовка фахівців у відповідності до потреб реалізації програми.

 

Прогнозований результат:

Введення Комплексної програми розвитку дітей “Росток” надасть змогу педагогічному колективу міського ліцею виховати, випустити освічену особистість, громадянина України, справжнього патріота, здатного до практичної творчої діяльності.

Припускається, що основними результатами експерименту будуть такі результати:

 • реалізація програми “Росток” на етапі початкової школи буде сприяти гармонійному розвитку учнів: духовному, моральному, творчому;

 • розвиток основного надбання віку учнів початкової школи – вміння вчитися;

 • цілісне сприяння змісту матеріалу, який вивчається;

 • формування у учнів систематичного та імовірнісного мислення;

 • вміння різнобічного розгляду понять, явищ навколишнього світу;

 • позитивно-емоційне ставлення до процесу пізнання;

 • результативне використання навчального процесу;

 • отримання повноцінної освіти за курс школи І ступеня та максимальної підготовки для навчання в школі II ступеня, уникаючи важких наслідків перехідного періоду від початкової школи до середньої;

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей;

 • надання учням початкової професійної підготовки за спеціальністю “Програмування і користування ПК”.

Директор дослідження:

Пушкарьова Н.А., доцент Університету, м. Суми

Респондент апробації:

Павлоградський міський ліцей

 

Офіційний сайт:
http://www.rostok.org.ua/